نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

« فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
نام و نام خانوادگي : سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده                                                          
رشته و مقطع تحصيلي : توليدات باغي ، كارداني
شماره گروه : 2                                                                      جلسه شماره :                   تاريخ : 
********************************************************
عنوان آزمايش : تعیین وزن EC خاک
لوازم مورد نياز : عصاره گل اشباع دستگاه EC متر سل - دماسنج جدول دما FT آب مقطر کاغذ صافی
روش كار :
ابتدا مقداری از نمونه عصاره گل اشباع شده را در داخل سل دستگاه ریخته و دکمه ON را فشار داده و همزمان با فشار دکمه پیچ تنظیم دستگاه را آنقدر می چرخانیم تا عقربه دستگاه که به رنگ قرمز است دقیقاً در وسط دستگاه بایستد عدد خوانده شده را می خوانیم و آنرا به عنوان Ect یادداشت می نماییم دمای محلول گل اشباع را با دماسنج اندازه گرفته با توجه به ضریب Ftرا از جدول بدست می آوریم که برای درجه حرارت 25 درجه برابر با یک می باشدسپس اعداد و نتایج بدست آورده را در فرمول گذاشته و میزان Ec را بدست می آوریم
محاسبات :
میزان Ec در 25 در جه سانتیگراد برابر است با :
Ec25 = Ect × K × 100 : Ft
عدد قرائت شده از دستگاه = Ect
ضریب خطای دستگاه که برابر است با 15/1= K
ضریب دمایی = Ft
Ec25 = 10/5 × 1/15 × 100 : 1 : 1000 = 1/2075
Ec × 10 = 1/2075 × 10 = 12/075 = SumA or SumC
EC × 640 = 1/2075 × 640 = 772/8 TDS or PPM
EC × 0/064 – 0/07728 = TDS%
EC × 0/39 = 0/470925 = O.P
نتيجه گيري :
Ec خاک نشان دهنده مقدار کاتیون موجود در هر خاک می باشد هرچه Ec بیشتر باشد یعنی کاتیونهای بیشتری در محلول خاک وجود دارد اندازه گیری Ec توسط دستگاه Ecمتر یا پل وستون انجام می گیرد Ec خاک در دماهای مختلف متفاوت است و به طور قراردادی همیشه Ec را در دمای 25 درجه سانتیگراد گزارش می شود
از نتایج بدست آمده در آزمایش بالامی توان نتیجه گرفت که Ec خاک یا هدایت الکتریکی آن کمتر از 4 می باشد و نوع خاک شیرین است بنابراین حدود الکتریکی آن قابل رویش برای اکثر گیاهان می باشد و نوع آن مرغوب می باشد .


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 860
|
امتیاز مطلب : 39
|
تعداد امتیازدهندگان : 10
|
مجموع امتیاز : 10
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

« فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
نام و نام خانوادگي :     سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده                                                          
رشته و مقطع تحصيلي : توليدات باغي ، كارداني
شماره گروه : 2                                                                      جلسه شماره :                   تاريخ : 
********************************************************
عنوان آزمايش : تعیین بافت خاک
لوازم مورد نياز :   نمونه خاک ، استوانه مدرج ، همزن دستی ، شیکر مکانیکی ، الک 2 میلیمتری ، ظرف پلاستیکی ، هیدرومتر( غلظت سنج ) هگزا متافسفات سدیم 5% ، آب مقطر دماسنج ، کرونومتر
روش كار :
50 گرم از نمونه خاک را که قبلاً از الک 2 میلیمتری عبور داده شده است را داخل یک بشر 250 میلی لیتری قرارداده و پس از اضافه کردن آب مقطر و 50 میلی لیتر از محلول کالگون5% محتویات بشر را به طور کامل به لیوان هم زن الکتریکی منتقل نموده و با آب مقطر حجم محلول را تا حدود 10 سانتیمتری لبه لیوان می رسانیم لیوان را در جای مخصوص خود در ماشین هم زن الکتریکی قرارداد و به مدت 10 دقیقه به هم می زنیم پس از این مدت مواد را به طول کامل و بخ کمک آب مقطر به یک سیلندر یک لیتری منتقل و با آب مقطر حجم کل آب را به یک لیتر می رسانیم وبعد مخلول را بوسیله میله مخصوص به شدت هم زده و زمان را یاداشت کرده و بلافاصله هیدرومتر را در داخل آن می گذاریم 40 ثانیه پس از خاتمه هم زدن مقدار مواد معلق را بوسیله هیدرومتر اندازه گرفته و بلافاصله درجه حرارت مخلوط را یاداشت سپس هیدرومتر و دماسنج را از محلول خارج می کنیم بعد از آن محلول را به مدت 2 ساعت بدون اینکه مواد جابجا و یا تکان داده شوندبه مکانی منتقل کرده و پس از مدت زمان ذکر شده مجدداً اندازه گیری مواد معلق و درجه حرارت به ترتیب بوسیله هیدرومتر و دماسنج تکرار می شود چون درجه حرارت بر لزج بودن مایع و در نتیجه ته نشین شدن ذرات اثر دارد اعداد خوانده شده توسط هیدرومتر با درجه حرارت تصحیح می شود و بازای هردرجه حرارت بالاتر از 20 درجه سانتیگراد 36/0 به عدد هیدرومتر اضافه و با ازای هردرجه پایین تر از 20 درجه سانتیگراد 35% از عدد هیدرومتر کسر می نماییم همچنین با ازای هر 50 میلی لیتر محلول گالکن ( هگزامتافسفاتسدیم ) 5/2 واحد از قرائت های اول و دوم هیدرومتر نیز کم می کنیم .
محاسبات :
 وزن خشک : 100 × عدد تصحیح شده هیدرومتر پس از 40 ثانیه = میزان سیلت و رس
درجه حرارت اولیه 24 درجه سانتیگراد است که جهت بالابردن دقت بازای هر درجه بالاتر از 20 درجه 36/0 به عدد قرائت شده اضافه می کنیم
44/1 = 36/0 × 4 = 20 24
بازای هر 50 سی سی کالکون 5/2 واحد از عدد قرائت شده کسر می نماییم
94/31 = 44/1 + ( 5/2 33 )
چون میزان خاک 50 گرم بوده است برای 100 گرم خاک حاصل را در عدد 2 ضرب می کنیم در نتیجه مقدار
سیلت و رس در خاک نمونه برابر        88/63 = 2 × 94/31
( Silt + Clay )% = %Send = 100 – ( Silt + Clay )%
وزن خشک : 100 × عدد تصحیح شده هیدرومتر پس از 2 ساعت = میزان رس
%Silt = % ( Silt + Clay ) - Clay
 
درجه حرارت ثانویه پس از 2 ساعت برابر 23 درجه سانتیگراد است که جهت بالابردن دقت بازای هر درجه بالاتر از 20 درجه 36/0 به عدد قرائت شده اضافه می کنیم
80/1 = 36/0 × 3 = 20 23
بازای هر 50 سی سی کالکون 5/2 واحد از عدد قرائت شده کسر می نماییم
3/10 = 8/1 + ( 5/2 11 )
چون میزان خاک 50 گرم بوده است برای 100 گرم خاک حاصل را در عدد 2 ضرب می کنیم در نتیجه مقدار
میزان رس در خاک نمونه برابر است با  6/20 = 2 × 3/10
میزان سیلت یا لیمون برابر است با 28/43 = 6/20 88/63
میزان شن برابر است با 12/36 = 88/63 - 100
 
نتيجه گيري :
با توجه به نتایج بدست آمده و پیاده نمودن آن در مثلث بافت خاک می توان نوع بافت خاک را بدست آورد که از بررسی و درج نتایج آزمایش فوق خاک نمونه آزمایش شده لومی می باشد
 


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 812
|
امتیاز مطلب : 25
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

« فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
نام و نام خانوادگي : سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده                                                                         
رشته و مقطع تحصيلي : توليدات باغي ، كارداني
شماره گروه : 2                                                    جلسه شماره :                   تاريخ : 
********************************************************
عنوان آزمايش : تعیین Ph نمونه خاک
لوازم مورد نياز : نمونه خاک ، دستگاه Ph متر
روش كار :
در ابتدا ما از نمونه خاک عصاره گیری می نماییم و چون نمونه خاکی را که ارائه داده بودیم در عمل از آن قصد استفاده کردن و کشت زرع داشتیم در جلسه قبل عصاره گیری کرده بودیم و بدین منظور از عصاره که قبلاً تهیه کرده بودیم Ph  را آزمایش نمودیم اما روش کار بدین صورت بود که ابتدا دستگاه Phمتر را روشن کرده تا به مدت حدود 20 دقیقه روشن باشد بعد از آن کاتد دستگاه Phمتر را با آب مقطر شسته وآنرا با کاغذ صافی خشک می کنیم و سپس داخل بافر گذاشته و دستگاه را کالیبره می کنیم بدین صورت که بعد از اینکه کاتد را در داخل بافر گذاشتیم و دستگاه را در حالت سنجش Phمتر قرار دادیم عقربه آنرا دقیقاً بر روی صفر تنظیم می کنیم البته باید توجه داشت که باید درجه حرارت بافر را اندازه گیری نماییم بعد از آن دستگاه را بر دکمه استراحت ( استندبای ) گذاشته و مجدداً کاتد را با آب مقطر شسشو داده و با کاغذ صافی خشک می کنیم درجه حرارت عصاره اشباع شده را گرفته بعد کاتد شسته شده را داخل آن قرار داد و دستگاه را به حالت Phمتر گذاشته و روشن می نماییم عدد بدست آمده بر روی دستگاه نشان گر Ph خاک ما می باشد بعد از اینکه عملیات تمام شد مجدداً کاتد را با آب مقطر شستشو داده و داخل ظرف مخصوص خود که حاوی آب مقطر است قرار داده و دستگاه را خاموش می کنیم
محاسبات :
در اين آزمايش Ph نمونه خاک را دستگاه به میزان 6/6 نشان داد که با توجه باینکه ما آزمایش را بر روی نمونه آب بدست آمده از تهیه گل اشباع انجام دادیم پس 2/0 از نتیجه بدست آمده کسر می کنیم که جواب Ph خاک نمونه ما در درجه حرارت 24 درجه سانتیگراد برابر 4/6 بود
نتيجه گيري :
Ph خاک متداول ترین آزمایشی است که در کلیه آزمایشگاه های خاکشناسی انجام می شود لزوم این آزمایش از طرفی به واسطه اهمیتی است که در کشاورزی و خاکشناسی برای این فاکتور قایل هستند و از طرف دیگر به دلیل رابطه ای است که Ph خاک باسایر خصوصیات شیمیایی خاک دارد باید توجه داشت که Ph خاک در شرایط طبیعی در نوسان است زیرا نسبت آب به خاک به دلیل تغییر اقلیم ، کشت و زرع ، رشد گیاهان و سایر عوامل پیوسته در تغییر است بنابراین این عامل ممکن است در هر زمانی فرق کند مثلاً Ph خاکی که تازه از مزرعه گرفته شده با Ph همان نمونه پس از خشک کردن متفاوت است


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 316
|
امتیاز مطلب : 59
|
تعداد امتیازدهندگان : 15
|
مجموع امتیاز : 15
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

« فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
نام و نام خانوادگي :  سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده                   
رشته و مقطع تحصيلي : توليدات باغي ، كارداني
شماره گروه : 2                                                                     جلسه شماره :                   تاريخ : 
********************************************************
عنوان آزمايش : تهيه گل اشباع
لوازم مورد نياز : ظرف پلاستیکی ، پمپ خلاء ، قبف بوخنر ، کاغذ صافی ، ترازی ، کاردک ، 200 گرم نمونه خاک ، آب
روش كار :
ابتدا مقداری از خاک نمونه را از الک 2 میلیمتری عبور داده و مقدار 200 گرم آنرا بوسیله تراز وزن کرده و جدا می کنیم بعد آنرا داخل ظرف پلاستیکی ریخته و به آن آب اضافه کرده و مداوم با کاردک هم می زنیم و آنقدر آب به آن اضافه می کنیم که خاک نمونه حالت گل شده بطوری که اگر کاردک را از وسط آن عبور دهیم دوطرف از هم جدا شده به آهستگی به حالت اول برگشته و به هم به پیوندند بعد از اینکه نمونه آماده شد یک عدد کاغذ صافی در کف قیف بوخنر پهن کرده و آنرا بر روی ارلن که به پمپ خلاء متصل است گذاشته سپس گل آمده شده رابر روی قیف ریخته و پمپ خلاء را روشن می کنیم بعد از حدود 35 تا 45 دقیقه عصاره بدست آمده در زیر ارلن جمع می گردد برای آنکه بفهمیم که کارمان در چه مرحله به اتمام می رسد اگر بر روی گلی را که روی قیف بوخنر ریخته ایم را نگاه کنیم ترکهایی در سطح آن مشاهده خواهد شد
محاسبات :
در اين آزمايش محاسبات چنداني وجود ندارد
نتيجه گيري :
در اندازه گیری عناصر محلول خاک ، هدایت الکتریکی ، Ph و سایر موارد محلول صاف و زلالی که در حقیقت حاوی کلیه عناصر و شرایط خاک باشد لازم است و باید این محلول تهیه و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد و ما در این آزمایش مایع آبی مورد نظر بدست آوردیم
 
 
 
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 271
|
امتیاز مطلب : 43
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
نام و نام خانوادگي : سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده                   
رشته و مقطع تحصيلي : توليدات باغي ، كارداني
شماره گروه : جلسه شماره :                   تاريخ : 
********************************************************
عنوان آزمايش : تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک
لوازم مورد نياز : نمونه کلوخه از خاک ، پارافین جامد ، نخ ، ترازوی دیجیتال ، بشر ، هیتر
روش كار :
ابتدا یک کلوخه را توسط دست یا چاقو به صورت مدور در می آوریم سپس آنرا توسط یک تکنه نخ ( تا حد ممکن نازک ) بسته و آنرا توسط ترازو وزن می کنیم بعد از این مقدار پارافین را با حرارت 60 درجه سانتیگراد ذوب می کنیم باید توجه داشته باشیم که حرارت بیش از مقدار 60 درجه نباشد چون در اینصورت پارافین ذوب شده به داخل کلوخه نفوذ کرده و علواوه براینکه محاسبات دقیق بدست نمی آید در دمای محیط هم سرد و منجمد نمی شود بعد از اینکه پارافین را ذوب کردیم تکه نمونه را از نخ آویز و داخل آن می نماییم به صورتی که یک لایه بسیار نازک از پارافین سطح کلوخه را بپوشاندبعد از این عمل آنرا دوباره وزن می کنیم در مرحله بعد نمونه را به صورت غوطه ور در داخل آب وزن کرده که کاهش وزن کلوخه در آب برابر می شود با حجم کلوخه بعلاوه حجم پارافین استفاده شده با کسر نمودن حجم پارافین از میزان وزن بدست آمده کلوخه در حالت غوطه ور در آب حجم کلوخه بدست        می آید باید توجه داشت وزن مخصوص پارافین برابر 8/0 گرم در سانتیمتر مکعب است
محاسبات :
با استفاده از فرمولهای زیر و اعداد بدست آمده می توان وزن مخصوص ظاهری کلوخه را بدست آورد
حجم خاک : وزن خشک خاک = وزن مخصوص ظاهری کلوخه
حجم پارافین کاهش وزن کلوخه در آب = حجم خاک
8/0 : وزن اولیه کلوخه وزن کلوخه و پارافین = حجم پارافین
gr48/7 = وزن اولیه کلوخه
gr 85/7 = وزن کلوخه و پارافین
gr 98/4 وزن کلوخه در آب به صورت غوطه ور
سانتیمتر مکعب 4625/0 = 8/0 : ( 48/7 85/7 ) حجم پارافین
سانتیمتر مکعب 5175/4 = 4625/0 98/4 = حجم خاک
گرم بر سانتیمتر مکعب 65/1 = 5175/4 : 48/7 = وزن مخصوص ظاهری خاک
نتيجه گيري :
وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن یک سانتیمتر مکعب از خاک در شرایط طبیعی . حجم خاک مجموع حجم مواد جامد و منافذ بین آنها است بنابراین خاکهای متخلخل و اسفنجی دارای وزن مخصوص ظاهری کمتری از خاکهای فشرده می باشند در نتیجه وزن مخصوص ظاهری خاکهای شنی عموماً بیشتر از خاکهای رسی می باشد ضمناً مواد آلی و کیفیت ساختمان خاک نیز بر وزن مخصوص ظاهری تاثیر گذار است هرچه مواد آلی خاک بیشتر و ساختمان خاک متخلخل تر باشد وزن مخوصو ظاهری خاک کمتر استوزن مخصوص ظاهری خاک در لایه های سطحی خاک بسته به بافت ، مواد آلی و ساختمان خاک بین 1 تا 6/1 گرم بر انتیمتر مکعب است از آزمایش بالا نتیجه می گیریم خاک مورد آزمون دارای بافت شنی سیلتی رسی می باشد .


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 596
|
امتیاز مطلب : 39
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

 
« فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
 
نام و نام خانوادگي :     سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده                   
رشته و مقطع تحصيلي : توليدات باغي ، كارداني
شماره گروه : 2                                                               جلسه شماره :                   تاريخ : 
********************************************************
عنوان آزمايش : تهيه نمونه خاك
لوازم مورد نياز : بيل ، سيلندر فلزي ، مته يا اگر ، كيسه نيلوني ، كارت نمونه ، نخ
روش كار :
پس از قطعه بندي زمين مورد نظر جهت كشت و مشخص نمودن قطعات از نقاط مختلف به فاصله 25 متري نمونه برداري مي كنيم نمونه ها را در داخل سطل پلاستيكي ريخته و پس از مخلوط كردن حدود 2 كيلوگرم از آنرا به عنوان نمونه اصلي در كيسه مي گذاريم نمونه بايد به صورتي باشد كه در نهايت نمونه اصلي و بيان كننده خصوصيات واقعي خاك باشد ما در اينجا چون زمين جهت كشت وجود نداشت نمونه انتخابي را از سطح آموزگاه انتخاب كرديم بدين صورت كه به زمينهايي كه تحت كشت بوده مراجعه و پس از اينكه يك لايه نازك از خاك را كه شامل بقاياي برگ درختان بود كنار زده و با بيل عمقي حدود 25 تا 30 سانتيمتر برداشت كرده و كنار گذاشتيم سپس به همان عمق از كنار همان حفره اي كه ايجاد كرده بوديم نمونه در حد 2 كيلوگرم برداشت كرده به به آزمايشگاه برده و براي آن كارت نمونه خاك شامل نام محل ، شماره نمونه ، شماره پروفيل ، نام نمونه بردار ، تاريخ نمونه برداري ، بافت خاك ، سابقه كشت و ساير توضيحات را تكميل و سپس اطلاعات مربوط به نمونه خاك شامل نام و نام خانوادگي ، آدرس ، تاريخ نمونه برداري و نام مزرعه را در آن ذكر كرديم .
محاسبات :
در اين آزمايش محاسبات چنداني وجود ندارد
نتيجه گيري :
اما اين آزمايش را به چه منظوري انجام مي دهيم براي اينكه از دو نعمت آب و خاك به طور اصولي براي افزايش توليدات زراعي استفاده شود شناسايي همه جانبه خاك مزرعه از ضروريات است زيرا تنظيم هرنوع برنامه و عمليات زراعي از قبيل برنامه هاي كوددهي ، انتخاب نوع زراعت ، نحوه انجام عمليات تهيه زمين و روشهاي آبياري به خواص خاك بستگي داردو براي شناسايي اين عوامل اولين مرحله نمونه برداري از خاك است بنابراين به منظور اعمال توصيه هاي دقيقتر مورد بهره برداري صحيح از خاك هر مزرعه لازم است كه اين آزمايش و تهيه نمونه خاك را انجام داد
 


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 27
|
تعداد امتیازدهندگان : 10
|
مجموع امتیاز : 10
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

« فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
 
نام و نام خانوادگي : سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده    
 
               رشته و مقطع تحصيلي : دانشجوی کاردانی توليدات باغي
شماره گروه : 2                                            جلسه شماره :                   تاريخ : 
 
********************************************************
عنوان آزمايش : تهيه گل اشباع
لوازم مورد نياز : سطل پلاستيكي ، ترازو ، نمونه خاك ، كاردك ، قيف بوخنر ، كاغذ صافي ، الك 2 ميليمتري
روش كار :
ابتدا از خاك نمونه مقداري را از الك 2 ميليمتري عبور داده و سپس مقدار 200 گرم آنرا داخل سطل پلاستيكي قرار مي دهيم به تدريج به آن اضافه مي نماييم و با كاردك هم مي زنيم تا خاك به حالت خمير يا همان گل درآيد ميزان شل و سفتي خاك بايد به گونه اي باشد كه اگر ما كاردك را به كف سطل مي كشيم فاصله ايجاد شده بين دو قطعه گل بوجود آمده به آهستگي به هم بچسبند بعد از اين مرحله در قيف بوخنر كاغذ صافي قرار داده و گل اشباع را بر روي آن مي ريزيم و توسط پمپ خلاء عصاره گيري مي كنيم .
محاسبات :
در اين آزمايش محاسبات چنداني وجود ندارد فقط بعد از اينكه گل اشباع را در داخل قيف بوخنر قرار داديم و توسط پمپ خلاء عصاره گيري مي كنيم بايد مدت زماني حدود 40 تا 45 دقيقه پمپ كار نمايد روش ديگر تشخيص اينكه كار با گل تمام شده و عصاره گيري انجام شده اين است كه گل بر روي قيف حالت ترك خوردگي پيدا كند كه مي توان گفت آزمايش به اتمام رسيده است و مي توان آب حاصل از تمجع در زير قيف را براي آزمايش به آزمايشگاه ارسال نمود
نتيجه گيري :
اما اين آزمايش را به چه منظوري انجام مي دهيم در اندازه گيري عناصر محلول خاك ، هدايت الكتريكي و Ph و 000 محلول صاف و زلالي كه در حقيقت حاوي كليه عناصر و شرايط خاك مي باشد را لازم داريم كه بايد اين محلول در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گيرد كه ما با انجام آزمايش بالا مي توانيم آن محلول زلال و صاف را بدست آوريم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 601
|
امتیاز مطلب : 18
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مسعود درخشی

 

« فرم گزارش كار درس آزمايشگاه خاكشناسي»
نام و نام خانوادگي : سیدرضافتاحی معصوم،سیدرضاجعفرزاده  
             رشته و مقطع تحصيلي : توليدات باغي ، كارداني
شماره گروه : 2                                                             جلسه شماره :                   تاريخ :  
********************************************************
عنوان آزمايش : تعيين تخلخل خاك
لوازم مورد نياز : استوانه مدرج 1000 سي سي ، ترازو ، نمونه خاك ، استوانه فلزي ، كوليس
روش كار :
ابتدا يك استوانه فلزي را در داخل زمين مورد نظر وارد نموده و بدون اينكه بافت خاك دست خورده شود به اندازه آن نمونه از مزرعه انتخاب مي كنيم سپس در استوانه 100 سي سي ميزان 600 سي سي آب ريخته و نمونه انتخابي را داخل آن مي ريزيم پس از آنكه آنرا كاملاً مخلوط نموديم و به هم زديم بطوري كه تممي حبابهاي آن به كلي خارج شود حجم مخلوط بدست آمده را محاسبه مي كنيم در اين هنگام قاعدتاً حجم آب بدست آمده از مجموع حجم اوليه آب و خاك كمتر مي باشد چون منافذ و هواي موجود در نمونه حالا پر شده با محاسبه اين اختلافات مي توان به ميزان تخلخل خاك را بدست آورد .
محاسبات :
حجم استوانه انتخابي جهت برداشت نمونه : ( شعاع به توان دو Î عدد پي Î ارتفاع ) چون مقادير موجود را با كوليس اندازه گرفته ايم و ميزان آن بر حسب ميليمتر مي باشد آنرا به سانتيمتر تبديل مي كنيم و اعداد را بر 10 تقسيم مي نماييم در نتيجه :
قطر استوانه = 65/98 شعاع = 325/49 = 2 : 65/98 تقسيم بر 10 = 9325/4 شعاع استوانه نمونه گيري و ار تفاع آن برابر بود با 4/43 تقسيم بر 10 = 34/4 سانتيمتر
حجم استوانه فلزي = حجم خاك نمونه برداري شده = سانتيمتر مكعب 553462/331 = 34/4 Î 14/3 Î ( 9325/4 Î9325/4 )
حجم اوليه خاك = 600 سي سي
حجم مخلوط خاك + حجم آب = 735 سانتيمتر مكعب
حجم منافذ آب = ( حجم خاك + حجم آب ) حجم مخلوط = سانتيمترمكعب 553462/196 = 735 ( 600 + 553462/331 )
درصدمنافذ خاك = 100 Î 553462/331 : 553462/196 = 282585/59%
نتيجه گيري :
منافذ خاك شامل آن قسمتهايي از خاك است كه توسط مواد جامد خاك اشغال نشده است فضاي منافذ توسط آب و هوا پر شده و اندازه و ترتيب قرارگرفتن ذرات خاك فضاي منافذ را مشخص مي كند خاكهاي شني داراي تخلخل بين 35 تا 50 درصد مي باشند در حالي كه تخلخل خاكها با بافت ريزتر بين 40 تا 60 درصد متغير است وزن ظاهري خاك اغلب نشانه خوبي از تخلخل آن خاك مي باشد هرچه وزن مخصوص ظاهري بيشتر باشد فضاي منافذ خاك كمتر مي باشد
اندازه منافذ موجود در خاك حداقل باندازه خود منافذ حائز اهميت است در خاك دو نوع منافذ وجود دارد منافذ ريز ( Micro ) و منافذ درشت تر به نام ماكرو ( Macro ) . خلل و فرج درجات حركت سريع آب و هوا را ممكن مي سازد در حالي كه خلل و فرج ريز محدود به حركت كاپيلاري مي باشد منافذ در خاكهاي شني از نوع درشت و در خاكهاي رسي از نوع ريز است بنابراين حركت آب و هوا در خاكهاي شني از خاكهاي رسي سريعتر است در حالي كه قدرت نگهداري آب در خاكهاي رسي به مراتب بيشتر از خاكهاي شني است
با توجه به آزمايشات بالا مي توان گفت كه نمونه خاك مورد آزمايش ما شن رسي مي باشد


:: موضوعات مرتبط: دستورکارآزمایشگاه , ,
:: بازدید از این مطلب : 1006
|
امتیاز مطلب : 34
|
تعداد امتیازدهندگان : 9
|
مجموع امتیاز : 9
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 تير 1390 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد